Професионална оријентација ученика је дугогодишња пракса наше школе. Теме из ове области су заступљене и на млађем и на старијем узрасту.  Свакако  најобимнији посао  који се традиционално реализује са свим ученицима 8. разреда јесте професионално испитивање и саветовање ученика  и рад са њиховим родитељима. Овакав начин рада усмеравао је наше ученике  не само при избору  средње школе  већ и при доношењу одлуке о избору будућег занимања.Од школске 2013/2014. године  школа је укључена у пројекат „Професионална оријентација на прелазу у средњу школу“ који се реализује у сарадњи са Министарством просвете и Немачке организације за сарадњу (ГИЗ). Пројекат предвиђа да се програмом професионалне оријентације, тј. радионицама из ове области обухвате и ученици 7. разреда. Дакле, већ постојеће активности из ове области ће бити додатно обогаћене.

Овакав концепт  професионалне оријентације  остварује се кроз 5 модула:

  • Самоспознаја – препознавање сопствених потенцијала, спремност за постигнућа и склоности преко одговарајућег осмишљавања наставе  и учења;
  • Информисање о занимањима и каријери  - припрема расположивих информација о занимањима на структурисан начин или информација које тек треба развити, да би се омогућила информисана одлука о избору занимања;
  • Упознавање са путевима образовања – мрежом школа – познавање путева образовања и каријере који воде ка остварењу жељеног занимања;
  • Реални сусрети са светом рада – преко анкетирања представљања занимања, стручне праксе у предузећима („обука за упознавање“) и распитивања у предузећима, спровођење теста реалности за жељено занимање; реални сусрети са светом рада и опробавање у појединим занимањима;
  • Доношење одлуке о избору школе и занимања – самостално, промишљено и одговорно доношење одлуке о избору школе или занимања.

Активности које ће се остваривати на радионицама у раду са ученицима/цама омогућавају да примерено узрасту, развију умења, способности и вредности које ће бити основа за самостално, компетентно, одговорно и ваљано одлучивање о избору школе и занимања, планирање каријере и укључивање у свет рада.

У школи је формиран Тим за професионалну оријентацију чији чланови су носиоци активности и реализације програмских задатака професионалне оријентације а  у његовом саставу су стручни сарадници и одељенске старешине одељења 7. и 8. разреда.