Конкурс за боравак

ОШ „Светозар Марковић Тоза“
Јанка Чмелика 89, Нови Сад
021/512231


Поштовани родитељи,
Отворен је конкурс за упис ученика II разреда у продужени боравак за школску 2022/2023, који ћe трајати од 16. 05. до 17. 06. 2022. Документацију искључиво предати учитељицама у настави, а исту ће оне доставити учитељима у боравку.
Документацију уредно сложити и предати у фасциклама (назначити име, презиме и разред детета које конкурише)
Бодовање за упис у продужени боравак
• Деца запослених родитеља
• Запослен један родитељ (20 бодова )
• Запослена оба родитеља (40 бодова)
• ДОКАЗ: Потврда о запослењу
• Број деце у примарној породици
• Треће и свако наредно дете у примарној породици
(30 бодова)
• ДОКАЗ: Фотокопија извода из матичне књиге рођених за сву децу,
• ДОКАЗ: Потврда о похађању продуженог боравка увидом у педагошку документацију ( учитељи у боравку имају у евиденцији)
• Присутност у претходној школској години
• 0-12 недеља (10 бодова)
• 13-24 недеља (20 бодова)
• 25-36 недеља (30 бодова)

Првенство при упису у продужени боравак имају деца из осетљивих група и изузета су из система бодовања, према следећим критеријумима:
• Деца самохраних родитеља
• ДОКАЗ: фотокопија пресуде о разводу брака, одлука надлежног органа о вршењу родитељског права , извод из матичне књиге рођених за децу неутврђеног очинства, умрлица за другог родитеља или решење надлежног органа о проглашењу несталог лица за умрло
• Деца тешко оболелих родитеља
• ДОКАЗ: Решење о инвалидности или медицинска документација о болести родитеља
• Деца из социјално нестимулативних средина
• ДОКАЗ: Решење или препорука Центра за социјални рад да је породица под одређеном врстом ризика
• Деца из породица која користе неки облик социјалне заштите и деца без родитељског старања
• ДОКАЗ: Решење Центра за социјални рад

Накнадна достава документације, неће бити могућа. Број ученика у продуженом боравку је ограничен.
Прелиминарни резултати конкурса ће бити објављени до 01. 07. 2022.